I. Úvodní ustanovení:
a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), jejímž předmětem je koupě e-booku, online kurzu či fyzického zboží - fotoobrazu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.barboramullerova.cz nebo www.onlinekurzmeditace.cz vyplněním a odesláním objednávky. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba:
MUDr. Barbora Müllerová, Východní 1448, Liberec 30, 46311.

c) E-booky či online kurzy jsou produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autora k této tematice.

II. Objednávka
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese www.barboramullerova.cz nebo www.onlinekurzmeditace.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.barboramullerova.cz nebo www.onlinekurzmeditace.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Prodávající poskytne kupujícímu předmět koupě pouze v případě uskutečnění úhrady – platby předem.

Pokud nebude kupní cena uhrazena do 3 týdnů od odeslání objednávky, bude objednávka zrušena.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.barboramullerova.cz nebo www.onlinekurzmeditace.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad
a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.barboramullerova.cz/e-booky nebo www.onlinekurzmeditace.cz najdete cenu e-booku či online kurzu. Cenu fyzického zboží nalezne ve shrnutí objednávky a na odpovídající prodejní stránce. Prodávající je fyzická osoba podnikající na základě autorského zákona.
b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu potvrzení o uhrazené částce – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby
a) Způsob platby: Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby MUDr. Barbory Müllerové, Fio banka, číslo účtu 25125125/2010.

b) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

c) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány spolu s e-bookem či online kurzem po uhrazení částky, pokud není na prodejní stránce produktu či v objednávce uvedeno jinak.

V. Odpovědnost
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů
a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití. Objednávkou e-booku souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů naleznete pod odkazem Ochrana osobních údajů v patičce webu.

VII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.11.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.barboramullerova.cz nebo www.onlinekurzmeditace.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.barboramullerova.cz nebo onlinekurzmeditace.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

MUDr. Barbora Müllerová